Database Apothekers in de Lage Landen tot 1600

Online publicatie

In versie 5.0 zijn 77 tot nu toe niet bekende apothekers toegevoegd. Deze aanvulling betekent een uitbreiding van 10% ten opzichte van de tot nu toe bekende apothekers in België en Nederland in de periode tot 1600. Het gaat om:

  • 49 apothekers uit het huidige Nederland, door Peter van den Hooff (Universiteit Utrecht) opgespoord in gedigitaliseerde archieven
  • 15 apothekers, grotendeels uit het huidige België, aangetroffen in de archieven van de Hertogen van Bourgondië
  • 6 apothekers uit Holland en Utrecht, aangetroffen in de kloosterrekeningen van de abdij van Egmond
  • 7 apothekers – tot nu toe over het hoofd gezien - genoemd in het onderzoek van wijlen prof. dr. Christiaan de Backer. 

De toegevoegde apothekers zijn in de database in rood aangegeven. Van enkele tientallen reeds bekende apothekers is in versie 5.0 aanvullende informatie opgenomen.

De database is samengesteld door Nanno Bolt, die al verschillende keren publiceerde over de laatmiddeleeuwse apotheker.